แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังของผู้บริหารมัธยมศึกษาพลัดถิ่น

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังของผู้บริหารมัธยมศึกษาพลัดถิ่น

Tuesday, February 8, 2011

ก.ค.ศ.รับรองผลการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตมัธยมศึกษาแล้ว

ตามนั้น
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในคณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) จำนวน 43 เขตพื้นที่การศึกษา

โดยแบ่งเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 เขต ได้แก่ นางแสงระวี วาจาวุทธ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางนิทรา ฉิ่นไพศาล เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายเอกรินทร์ พุทธรังศรี เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา 42 เขตทั่วประเทศ ประกอบด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1 ได้แก่ นายชัยอนันต์ แก่นดี เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐ จั่นแย้ม เป็นผู้แทนข้าราชการครู และนายนิโรจน์ ทุ่งมีผล เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.2 นายพชรพงศ์ ตรีเทพา เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายปัญญา สังข์ภิรมย์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู และ น.ส.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.3 นายจารึก ศรีเลิศ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล เป็นผู้แทนข้าราชการครู นางมลิวัลย์ วุฒิเกตุ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.4 นายอนุสรณ์ มาสกรานต์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายกำธร อรรถกมล เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายพินิจศักดิ์ ชมสุทธา เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.5 นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายอำนาจ วงษ์พยอม เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายปรีชา นวลแสง เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.6 นายอำนาจ เดชสุภา เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายเจริญ พหลทัพ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นางจุฑารัตน์ ทรงโบรัศมี เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.7 นายสุวรรณ ทวีผล เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางสุมาลี ศรีสม เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายสมชาย พิลาศจิตต์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.8 นายวิรัช รัตนพันธ์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสมเดช จันทาวุฒิ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายกฤษฎา คำอาจ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.9 นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสุวิทย์ วิมลรัตนชัยศิริ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายประดิษฐ์ ขันติกาโร เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.10 นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายประจวบ สุวรรณนัง เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายปัญญา ทองอร่าม เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.11 นายไพศาล จินดาพรหม เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสมศักดิ์ สุขะประดิษฐ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายราชัย ยวนเกิด เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.12 นายภักดี เหมทานนท์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายประมวล เตี้ยนวล เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายสุรศักดิ์ ช่วยเกิด เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.13 นายพิชัย ช่างคิด เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายกองแก้ว อั้นเต้ง เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายธวัช จิตรชวาล เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.14 นายปรีชา หนูน้อย เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางสุคนธ์ เทพณรงค์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายถาวร เวชจันทร์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.15 นายธนู นูนน้อย เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายวิเลิศ คงเพ็ชร เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.16 นายชัยยุทธ บัวตูม เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสมยศ เทพนิมิตร เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายธีนภัทร สุวรรณวงศ์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.17 นายมาโนช กล้องเจริญ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางพนัส ประดลชอบ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นางรองรัตน์ วิเศษ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.18 นายประสิทธิ์ เหลืองทอง เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายวรศักดิ์ วัชรกำธร เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.19 นายสกล ไชยธิสาร เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสถิต วิเศษสัตย์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายสวัสดี สุธรรมมา เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.20 นายประมวล โสภาพร เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.21 นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายชวลิต สีหามาตย์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายมนตรี ก้องเวหา เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.22 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายวัฒนา ไตรยราช เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายศรายุทธ วังคะฮาต เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.23 นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายมณฑล คำคลี่ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายเสงี่ยม พ่อธานี เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.24 นายเสน่ห์ คำสมหมาย เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายวินัย ภูสง่า เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายทักษิณ ทักษิมา เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.25 นายวิรัช เจริญเชื้อ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายมาโนช ฝั้นฉิม เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายสุรินทร์ หล้าหา เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.26 นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางนิดา กิจจินดาโอกาส เป็นผู้แทนข้าราชการครู นางนวพรรดิ์ นามพุทธา เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.27 นายสมภักดิ์ สมภักดี เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายนพดล เทียมเมืองแพน เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายอวยชัย สุขณะล้ำ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.28 นายสุธี ชินชัย เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายจรัญ น้อยพรหม เป็นผู้แทน บุคลากรทางการศึกษา

สพม.29 นายพิทยา รักพรหม เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสุวิช ศรีธรรม เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายสำเนียง คำโฮม เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.30 นายชัชวาล ตอพรหม เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายวุฒิยา ฐานวิเศษ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายสุภี หิรัญคำ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.31 นางลัดทา ชนะภัย เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายเสน่ห์ ซื่อตรง เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายชาตรี ทองปาน เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.32 นายปัณณทัต วิวัตรชัย เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายธนเดช นิลสระคู เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายถิร บุญศักดาพร เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.33 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสมหมาย แก้วกัณหา เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายองอาจ ดีประดวง เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.34 นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายชัชวาล วีระชาติ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายวิโรจน์ ภูมิสันศิริ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.35 นางจุรีย์ สร้อยเพชร เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายไกรสร วงศ์ประสิทธิ์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.36 นายธวัชชัย ข่ายแก้ว เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายวีระชัย สุขบุญชูเทพ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายเรืองชัย ตามรภาค เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.37 นายกฤษดา นันทวาสน์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสมชาย มิ่งขวัญ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายสุทัศน์ พรมทอง เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.38 นายสมชาย ธรรมปรีชา เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายจิราวุธ คุ้มจันทร์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นางจิตติมา ศิริรัตนานนท์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.39 นายสุธีร์ บัวพิมพ์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางสุขุมาลย์ ธำรงโชติ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นางณัฏฐิรา อรรถสงเคราะห์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.40 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายอนันต์ อินจันทร์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายธานี ชาตินันทน์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สพม.41 นายอำนวย อภิชาติตรากูล เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายสมศักดิ์ เปียวัฒน์ เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายบูรพา พรหมเจียม เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

และ สพม.42 นายวินัย ทองมั่น เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางอัญชัญ เรียนมงคล เป็นผู้แทนข้าราชการครู นายกิตติภพ สุริยะสาร เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

สระบุรีอยู่ สพม. 4 ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใจหวังว่าจะพึ่งพาได้

No comments:

Post a Comment